TIN TỨC

GD&TĐ - Dự thảo Chương trình GD phổ thông tổng thể (sẽ gọi là Chương trình) mà Bộ GD&ĐT vừa công bố nhìn chung đáp ứng yêu cầu đổi mới GD theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn...đọc thêm »